ODBIÓR OSOBISTY w naszym sklepie stacjonarnym: 02-472 Warszawa, ul.Popularna 1
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN
sklepu internetowego sklep.popularnaryba.pl
obowiązujący od dnia 26 lutego 2022 r.

I.INFORMACJE OGÓLNE :
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień towarów za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.popularnaryba.pl (dalej jako Sklep).
1.Właścicielem Sklepu sklep.popularnaryba.pl jest spółka Popularna Ryba Sp. z o.o., ul.Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000806458, kapitał zakładowy 70.000 zł, NIP 5223169075, REGON 384490713
Dodatkowe adresy: sklep stacjonarny POPULARNA RYBA FISH AND SEAFOOD znajdujący się w Warszawie przy ul. Popularna 1, 02-472 Warszawa, główny magazyn  POPULARNA RYBA Fish AND SEAFOOD Ołtarzew ul. Poznańska 327, 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

2.Klient korzystający ze Sklepu może kontaktować się z jego właścicielem za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@popularnaryba.pl lub pod numerem telefonu:  +48 730 101 105 w dniach od poniedziałku do piątku w dni robocze od godz. 9.00 do 18.00, adres strony internetowej: www.popularnaryba.pl.
3.Popularna Ryba spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem Sklepu świadczy usługi zapoznania się z asortymentem Sklepu, prowadzenia Konta Klienta, sprzedaży Towarów przy użyciu Serwisu internetowego dostępnego pod adresem:  www.popularnaryba.pl, oraz Dostaw Towarów.
4.Każdy użytkownik po zaakceptowaniu treści Regulaminu zobowiązany jest do jego przestrzegania.
5.Regulamin w aktualnie obowiązującej treści jest stale dostępny na stronie internetowej www.popularnaryba.pl oraz w wersji do druku w siedzibie Sprzedawcy.
II DEFINICJE:
Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
 1. SPRZEDAWCA – Popularna Ryba spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000806458, kapitał zakładowy 70.000 zł, NIP 5223169075, REGON 384490713 Dodatkowe adresy: sklep stacjonarny POPULARNA RYBA FISH AND SEAFOOD znajdujący się w Warszawie przy ul. Popularna 1, 02-472 Warszawa, główny magazyn  POPULARNA RYBA Fish AND SEAFOOD Ołtarzew ul. Poznańska 327, 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI
 2. KLIENT - osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie: zarejestrowała się w serwisie, zaakceptowała Regulamin i złożyła zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego. Klientem jest Konsument i Przedsiębiorca. organizacyjną niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Konsument– osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, w tym dokonująca zakupów w Sklepie, w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny) . Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 3. SERWIS ( STRONA INTERNETOWA ) - platforma internetowa, prowadzona przez Sprzedawcę, zlokalizowana pod adresem: www.sklep.popularnaryba.pl , na którą składają się elementy graficzne i oprogramowanie umożliwiające m.in. zapoznanie się z treścią prezentowaną przez Sprzedawcę jak i  świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną na rzecz Klienta, w tym zawieranie na odległość (on-line) Umów sprzedaży Towarów.
 4. UMOWA - umowa zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, której przedmiotem jest sprzedaż Towarów przez Sprzedawcę lub umowa świadczenia usług.
 5. TOWAR-inaczej produkt oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie, który Klient może zamówić i dokonać jego zakupu za pośrednictwem serwisu internetowego. Produkty świeże- Produkty te mogą nieznacznie odbiegać wagą od podanej wagi na stronie serwisu. Podane ceny są cenami za porcje, a klient dodając produkt do wirtualnego koszyka zgadza się na otrzymanie produktu, którego waga będzie się różnić o +/- 10%
 6. REJESTRACJA – zespół czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracji on-line znajdującego się w Serwisie, umożliwiających utworzenie Konta Klienta. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło.
 7.  LOGIN – adres mailowy Klienta podany podczas Rejestracji, umożliwiający wraz z Hasłem zalogowanie się do Konta Klienta i korzystanie ze Sklepu.
 8. HASŁO - ciąg znaków alfanumerycznych podanych przez Klienta i przypisanych do Klienta i jego Loginu, ustalany podczas Rejestracji, który może być później zmieniony przez Klienta, a w połączeniu z Loginem umożliwia Klientowi zalogowanie się do Konta Klienta i korzystanie ze Sklepu.
 9. ADRES E MAIL  – adres mailowy Klienta podany podczas Rejestracji lub zmieniony później w panelu "Moje Konto".
 10. KONTO KLIENTA – utworzone po Rejestracji indywidualne konto Klienta w Sklepie, za pośrednictwem którego gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o dokonanych przez niego Zamówieniach; za pomocą tego Konta Klient dokonuje Zamówień oraz zarządza danymi i je aktualizuje. Usługa Konto umożliwia również składanie reklamacji, odstąpienia od umowy sprzedaży towarów, dodawanie opinii do produktów;
 11. KOSZYK - element oprogramowania Sklepu, który umożliwia złożenie Zamówienia, podgląd jego zawartości  oraz ich modyfikację, określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. Korzystanie z koszyka jest nieodpłatne i dobrowolne oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
 12. ZAMÓWIENIE dobrowolne oświadczenie woli złożone przez Klienta za pośrednictwem Serwisu zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą na odległość, poprzedzone wyborem Towarów, ich ilości jak i wyborem formy płatności, wskazaniem Adresu Dostawy i akceptacją treści Regulaminu. Za skuteczne złożenie zamówienia uznaję się złożenie oświadczenia woli ( dodanie produktów do koszyka ) oraz uregulowanie na rzecz Sprzedawcy płatności w pełnej kwocie .
 13. OBSZAR DOSTAWY obszar, na którym Sprzedawca zapewnia dostarczenie Zamówienia. Dostawy nie będą dokonywane poza Obszarem Dostawy. Oznaczenie Obszaru Dostawy znajduje się  - TUTAJ - . Weryfikacja czy dany adres jest objętym Obszarem Dostawy odbywa się na podstawie listy adresów dostępnej w Serwisie.
 14.  DOSTAWCA – osoba dokonująca Dostawy Zamówienia ze Sklepu
 15.  DOSTAWA – dostawa Zamówienia przez Dostawcę pod Adres Dostawy.
 16. ADRES DOSTAWY– adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia dla realizacji Dostawy, znajdujący się na Obszarze Dostawy.
 17.  TERMIN DOSTAWY - wybrany przez Klienta dzień i przedział czasowy, w którym nastąpi Dostawa.
 18. ODBIÓR ZAMÓWIENIA – odbiór Towarów przez Klienta lub inną upoważnioną do tego osobę pod Adresem Dostawy.
 19. USŁUGI ELEKTRONICZNE- usługi udostępniane za pośrednictwem Serwisu, w tym w szczególności:
- prezentowanie asortymentu Sklepu,
- zakładanie i prowadzenie Konta Klienta
- informowanie o promocjach, konkursach organizowanych przez Sprzedawcę lub kontrahentów Sprzedawcy,
- przesyłanie Newslettera.
 1.  NEWSLETTER -  usługa, która umożliwia zainteresowanym osobom nieodpłatne automatyczne otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS informacji od Sprzedawcy o prowadzonych i planowanych działaniach marketingowych, ofercie sprzedażowej oraz nowościach produktowych.
 2.  REGULAMIN – niniejszy Regulamin.
 3. KOSZTY DOSTARCZENIA ZAMÓWIENIA – rozumie się przez to opłatę za dostawę Towaru do Klienta,
 4. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH- rozumienie się przez to sprzedawcę,

III. WYMAGANIA TECHNICZNE
Do korzystania z usług sklepu popularnaryba.pl w tym do przeglądania asortymentu Sklepu w serwisie internetowym oraz do składania Zamówień Klient powinien:
- korzystać z aktualnej wersji przeglądarki Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer lub równorzędnych,
- włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS,
-  włączyć obsługę plików cookies,
- włączyć obsługę okien wyskakujących (pop-up windows),
-posiadać aktywne konto poczty elektronicznej ( e -mail ) oraz aktywny numer telefonu kontaktowego. Adres e -mail oraz numer telefonu muszą należeć do Klienta rejestrującego się lub składającego zamówienie w serwisie.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie Internetowym, Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

IV. REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z SERWISU
1. Klient może założyć konto w Serwisie (dokonać rejestracji). Rejestracja jest możliwa przed złożeniem zamówienia, ale również po dodaniu produktów do koszyka, przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia przez Klienta.
2. Założenie i korzystanie z Konta Klienta jest bezpłatne i możliwe przez czas nieokreślony.
3.  Zakładanie Konta Klienta następuje poprzez wypełnienie formularza, w tym podanie   Adresu e-mail i numeru telefonu. Klient jest zobowiązany do podania podczas Rejestracji swoich własnych danych osobowych i do zapewnienia prawdziwości tych danych osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Zamówienia. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji usług przez Sprzedawcę.
4. Podczas Rejestracji Klient samodzielnie ustala swój Login i Hasło. Wymagania dotyczące Hasła (liczba i rodzaj znaków) przekazywane są Klientowi podczas Rejestracji.
5. Logowanie odbywa się poprzez podanie Loginu i Hasła. Klient zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do logowania osobom nieuprawnionym. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, że Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym.
6. Przed zakończeniem Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie Sklepu oraz ankiet dotyczących opinii na temat usług.
7. Warunkiem ukończenia Rejestracji jest złożenie oświadczenia przez Klienta, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
8. Sprzedawca potwierdzi za pośrednictwem Adresu e-mail dokonanie przez Klienta prawidłowego procesu Rejestracji.
9. Klient ma prawo, w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, do usunięcia jego Konta. Do usunięcia Konta Klienta dochodzi także w przypadku złożenia oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu przez Klienta oraz po okresie 3 lat od daty ostatniej aktywności na Koncie Klienta.  W przypadku usunięcia Konta Klienta, wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych Zamówień.
10. Sprzedawca ma prawo ograniczyć Klientowi korzystanie z usług Serwisu lub anulować rejestrację Klienta bez uprzedzenia, w przypadku, gdy Klient korzysta z Serwisu niezgodnie z Regulaminem, usiłuje naruszyć stabilność pracy Sklepu lub zamówień lub bezpieczeństwo Sklepu.
11. Sprzedawca ma prawo ograniczyć liczbę zarejestrowanych Klientów w, biorąc pod uwagę możliwości techniczne systemu Serwisu.

 V. ZAMÓWIENIA
1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny w Serwisie. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja. Jednak do skutecznej realizacji zamówienia niezbędne jest podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu do doręczenia produktów, numeru telefonu kontaktowego.
2. Klient składa ofertę zakupu towaru wybierając towary oferowane w Serwisie (dodając je do koszyka). Zamówione produkty z wyłączeniem produktów zamieszczonych w serwisie w kategorii DO RYBY są produkowane, ręcznie porcjowane i pakowane na indywidualne zamówienie Klienta, nie ma możliwości anulowania lub zwrotu zamówienia, jeśli do dostawy pozostało mniej niż 48 godzin.
3. Serwis oferuje do sprzedaży produkty o zmiennej wadze i kształcie, jak również produkty o określonej wadze i podanej cenie za sztukę. W przypadku produktów o zmiennej wadze i kształcie Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby waga była maksymalnie zbliżona do wskazanej w zamówieniu przez Klienta. W związku z czym Klient akceptuje możliwe wahania wagi produktów sięgające ok. +/- 15%
4. Klient składając zamówienie poprzez formularz w Serwisie (klikając „Złóż zamówienie”) zawiera umowę sprzedaży z obowiązkiem zapłaty.
5. Warunkiem przyjęcia Zamówienia do realizacji jest dokonanie płatności przez Klienta.
6. Serwis potwierdza przyjęcie Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany w formularzu adres e-mail.
7. Zamówienie Klienta realizowane są w cenach obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia zamieszczonych w serwisie przy zdjęciu lub opisie zamawianego Towaru. Ceny Towarów są cenami detalicznymi i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny podane są w polskich złotych.
8. O łącznej cenie Zamówienia, wraz z usługami dodatkowymi, jeśli zostały zamówione przez Klienta, a także o kosztach dostawy, Klient jest informowany na stronie serwisu w trakcie składania Zamówienia.
9. Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym Produkcie.
10. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Koszyku w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
11. Ceny Produktów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego. Ceny Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny Produktu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny (to jest na zamówienia co do których klient zaznaczył „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”).
12.Sprzedawca ustala minimalną wartość Koszyka, która jest widoczna podczas składania Zamówienia. Klient może złożyć Zamówienie, o ile wartość jego Koszyka będzie co najmniej równa minimalnej wartości Koszyka.  Opłata za Dostawę nie jest wliczana do minimalnej wartości Koszyka.
13. Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia ilościowe w zakupie określonych Towarów, w tym ograniczenia uzależnione od wartości zamówienia Klienta. W każdym przypadku o ograniczeniach Klient zostanie poinformowany podczas składania Zamówienia.
14. W przypadku niedostępności w Sklepie Towaru zamówionego przez Klienta, Sprzedawca  niezwłocznie powiadomi Klienta o niemożliwości realizacji Zamówienia zgodnie z jego treścią w całości lub w części. Towary niedostępne nie zostaną dostarczone Klientowi.
15. Wszystkie produkty, oferowane w sklepie internetowym przez Sprzedawcę, są fabrycznie nowe, a Sprzedawca jest obowiązany do ich dostarczenia w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych, chyba że informacja o wadzie wynika z opisu produktu.
16. Klient składając zamówienie akceptuje niniejszy Regulamin.
17. Klient dokonuje płatności za Zamówienie podczas składania Zamówienia. Dokonanie płatności stanowi warunek przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Zamówienia nie opłacone w czasie 24 h od złożenia zamówienia zostaną automatycznie anulowane.

VI. ODMOWA REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
1. Zamówienie nie zostało prawidłowo opłacone przed dostawą lub nie zostało dostarczone potwierdzenie dokonania płatności.
2. Zostały podane błędne dane adresowe, co uniemożliwia realizację dostawy.
3. Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych - adres wykracza poza strefę dostaw Sprzedawcy.
4. Zamówiony produkt jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy lub pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu. 
5. Istnieją podejrzenia, że Klient próbuje obejść ograniczenia ilościowe dostępnych towarów lub dostępnych lokalizacji dostawy, np. poprzez założenie kilku kont w serwisie lub podanie błędnego kodu pocztowego.
6. W sytuacji odmowy przez Sprzedawcę realizacji Zamówienia już opłaconego , kwota uiszczona tytułem ceny oraz tytułem innych usług związanych ze złożonym Zamówieniem zostanie niezwłocznie zwrócona Klientowi odpowiednio do sposobu dokonania przez niego płatności tj. na kartę lub rachunek bankowy Klienta w terminie do 5 dni roboczych od dnia poinformowania Klienta o odmowie realizacji jego Zamówienia.

VII. PŁATNOŚCI :
1. Klient sam dokonuje wyboru i decyduje o formie płatności za swoje zamówienie.
2. Sprzedawca udostępnia Klientowi w swoim serwisie internetowym następujące sposoby płatności:
a) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy na wskazany przez niego numer rachunku bankowego otrzymany w potwierdzeniu otrzymania zamówienia.
b) płatność gotówką przy odbiorze, dotyczy to TYLKO zamówień z odbiorem osobistym w naszym sklepie stacjonarnym „POPULARNA RYBA” mieszczącym się w Warszawie przy ul. Popularna 1, 02-472 Warszawa. Akceptowane są płatności gotówką i płatności kartą VISA, MASTERCARD, MAESTRO, BLIK
c) Płatność kartą kredytową/ kartą płatniczą Systemów Visa, MASTERCARD, Maestro, oraz przy użyciu kart VISA ELECTRON jeżeli bank dopuścił taką możliwość. PayPro SA zapewnia autoryzację trzydomenową dla wszystkich kart VISA, MAESTERCARD, MAESTRO.
d) szybka płatność elektroniczna za pośrednictwem Przelewy24.:
Obsługę płatności elektronicznych i płatności kartą płatniczą na rzecz Klientów serwisu internetowego sklep.popularnaryba.pl powierzyła podmiotowi który wpisany jest do Rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014 jako krajowa instytucja płatnicza i jest nim spółka:
PayPro SA , z siedzibą w Poznaniu (60-327 ) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
4. W celu dokonania Płatności on-line tylko niezbędne dane osobowe Klienta zostaną przekazane do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizowanie transakcji przy wykorzystaniu systemu transakcji online.
5. Sprzedawca potwierdzi drogą mailową dokonanie Płatności on-line na podany przez Klienta na Adres e-mail Klienta.
6 . Dokonanie zakupu w sklepie internetowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie i przesłanie faktury VAT lub paragonu drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail.
7. W przypadku wybranego Produktu Sklepu internetowego sklep.popularnaryba.pl , Popularna Ryba Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia Zamówień lub form dokonania zapłaty za Zamówienie. Informacja o ww. ograniczeniach dostępna będzie w Sklepie internetowym sklep.popularnaryba.pl , w zakładce dotyczącej danego Produktu

VIII DOSTAWA
1.  Dostawa Zamówienia odbywa się w sposób wybrany przez Klienta (kurier, paczkomat,  bądź odbiór osobisty), określony w Zamówieniu. Koszty dostawy Towaru, o ile są naliczane, opłacane są przez Klienta przy opłacaniu Zamówienia. Dostępne aktualne metody oraz koszty dostawy  są wskazane w zakładce „Dostawa i formy płatności” oraz każdorazowo w zakładce danego Towaru, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania Umową sprzedaży.
2. Dostawa Towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
3. W przypadku odbioru osobistego Klient zostanie poinformowany na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia o możliwości odbioru Towaru. Towar może być odebrany w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego w terminie 1 dni od otrzymania wiadomości, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej. Zamówiony towar zostanie wydany Klientowi, który złożył Zamówienie lub osobie przez niego upoważnionej. Popularna Ryba może zażądać od osoby odbierającej Zamówienie podania numeru, a także okazania dokumentu tożsamości oraz pisemnego potwierdzenia odbioru Towaru. W przypadku braku dokonania odbioru Zamówienia w terminie określonym w zdaniu drugim powyżej Popularna Ryba skontaktuje się z Klientem celem wyjaśnienia sytuacji i wezwie go do odbioru zakupionego Asortymentu w terminie dodatkowego 1 dnia. Brak odbioru Asortymentu w tym terminie może skutkować odstąpieniem przez Sprzedawcę od Umowy sprzedaży.
4. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Towaru (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania go przez kuriera.
5. Termin dostawy Zamówienia do Klienta wynosi do 3 Dni roboczych liczonych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia  Sprzedawca podał inny termin dostawy.
6. W przypadku zamówienia kilku pozycji w jednym zamówieniu, dla których obowiązują różne terminy dostawy, towar zostanie wysłany ( o ile nie uzgodniono inaczej ) w jednej przesyłce. W takiej sytuacji czas dostawy, będzie wydłużony do czasu dostępności ostatniego produktu.
6. Klient winien dokonać sprawdzenia stanu otrzymanego Zamówienia bądź gdy jest to utrudnione, stanu przesyłki (opakowania) niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek widocznych  uszkodzeń lub ubytków przesyłki  Klient powinien w obecności  przewoźnika sporządzić odpowiedni protokół szkody oraz niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę mailowo sklep@popularnaryba.pl lub telefonicznie +48 730 101 105 . Powyższe w żadnym wypadku nie ogranicza jednak praw Konsumenta w zakresie rękojmi na zakupiony Towar przyznanej mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
7. Dostawa za pośrednictwem firm kurierskich odbywa się wyłącznie w dni robocze. Dostawy nie są realizowane w niedziele i święta.
8. W razie przesłania Towaru do Klienta będącego Przedsiębiorcą za pośrednictwem przewoźnika Klient będący Przedsiębiorcą obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi on, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w jego dostawie z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności, jeśli są one spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub niewłaściwego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedający zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.

IX. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Miejscem spełnienia świadczenia z Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę jest miejsce, w którym Zamówienie zostanie odebrane (a w razie wątpliwości miejsce, w którym Zamówienie powinno zostać odebrane według wskazania Klienta).
X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
1.Konsument przyjmuje do wiadomości, ze zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.
2.Wykonując uprawnienie do odstąpienia od Umowy Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu lub  z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.  Skorzystanie z tych wzorów nie jest obowiązkowe.
3. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu do Umowy w dowolnej formie, w tym pisemnie pocztą na adres: POPULARNA RYBA spółka  z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@popularnaryba.pl
4. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia przed tym terminem.
- Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary oraz koszty dostarczenia zwracanych Towarów odpowiadające kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostawy, zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Sprzedawca jest zobowiązany dokonać zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
- Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od Umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
5. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Adres do zwrotu (odesłania) Towaru podany jest w Serwisie.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
7. Klientowi dokonującemu zakupów w sklepie internetowym sklep.popularnaryba.pl przysługuje ograniczone prawo do odstąpienia od umowy, spowodowane jest przede wszystkim faktem, iż większość produktów zamawianych w ramach Serwisu jest  przygotowana wg indywidualnych potrzeb klienta, a produkty te posiadają krótki termin do spożycia.
Zgodnie art.38 ustawy z dnia 30  kwietnia 2014roku o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014r., poz.827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:
a ) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b ) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c ) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
8. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę jako Przedsiębiorca, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.
9. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym pkt X  Regulaminu stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

XI.  REKLAMACJA
1.Sprzedawca ma obowiązek zrealizowania Zamówienia w postaci wydania zamówionych Towarów wolnych od wad.
2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionych Towarów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. W razie niezgodności Towaru z Umową, Klient ma prawo żądać wymiany Towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od Umowy. Klient przed dokonaniem odbioru Towarów ma możliwość sprawdzenia przygotowanego Zamówienia w obecności osoby dokonującej Dostawy.
3. Reklamacje, w tym reklamacje dotyczące Towarów, Konta Klienta, Usług oraz  Serwisu mogą być zgłaszane w dowolnej formie:
a) na piśmie, na adres: Popularna Ryba Sp z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, w tym za pomocą wzoru formularza reklamacyjnego, o którym mowa w niniejszym Regulaminie;
b) pocztą elektroniczną, na adres: sklep@popularnaryba.pl;
c) za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na stronie www.popularnaryba.pl  (przycisk „Formularz kontaktowy”);
d) w przypadku wykrycia wad w chwili odbioru Towarów, Klient może zgłosić reklamację osobie dokonującej Dostawy.
4.  Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego, nr Zamówienia), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. Oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.
5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od ich otrzymania przez Sprzedawcę. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznane za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
16. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną lub telefonicznie – w zależności od preferowanego przez Klienta sposobu informowania.
17. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych zakupionych Towarów rozpatrywane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. W przypadku, o którym mowa w art. 561(2) § 1 Kodeksu cywilnego, wadliwy Towar powinien zostać dostarczony na koszt Sprzedawcy na adres: Popularna Ryba Sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.
18. Klient, w celu zgłoszenia reklamacji, może skorzystać z wzoru zgłoszenia reklamacyjnego, który można pobrać ze strony internetowej Sprzedawcy. Skorzystanie z tego wzoru jest dobrowolne.
19. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po poinformowaniu Klienta o sposobie załatwienia reklamacji, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych po rozpatrzeniu reklamacji. Sprzedawca dokonuje zwrotu  przy użyciu takiego samego środka płatniczego  jakiego użył Klient płacąc za Zamówienie, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu.
20. Klient nabywający Towary w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Przedsiębiorca) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru ogranicza się do uprawnienia takiego Klienta niebędącego Konsumentem do żądania usunięcia wady, a ponadto odpowiedzialność ta jest ograniczona do 12 miesięcy od daty wydania Towaru. W takim przypadku Sprzedawca według swojego wyboru niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sprzedawca może również zaproponować odstąpienie od umowy za zwrotem takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem ceny zapłaconej za Towar dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami z powodu wady Towaru ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Towaru.

XII. MEDIACYJNE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORU
1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,
www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a POPULARNA RYBA Sp. z o.o.
korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej:
www.federacja-konsumentow.org.pl.
3. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
4. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą:
a) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie
postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
b) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
5. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji.
Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem
www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
6. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
7. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów
konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Platforma jest dostępna pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
2.Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych czy organizacyjnych, jakimi mogą być:
 a)konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa lub orzeczeń uprawnionych władz publicznych mających bezpośredni wpływ na Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
b)zmiana zakresu usług świadczonych przez Sprzedawcę lub zmiana funkcjonalności Serwisu;
- konieczność usunięcia niejasności albo błędów w Regulaminie lub przeciwdziałanie naruszeniom Regulaminu ;
-zmiana nazw, adresów pocztowych, adresów elektronicznych, linków lub innych danych zamieszczonych w Regulaminie;

3.Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej opublikowania w Serwisie. Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta wskazanej w Koncie Klienta. Wiadomość będzie zawierała odnośnik (link) do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Klient nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę poprzez kliknięcie w link oznaczający brak zgody na zmianę Regulaminu, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta Klienta w Serwisie.
4.Do Zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie zmienionego lub nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia Zamówienia.
5.Zmiana Regulaminu polegająca na wprowadzeniu załącznika dotyczącego zasad sprzedaży Towarów z kategorii alkohole będzie obowiązywała od dnia jej opublikowania w Serwisie.
6. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26.02.2022 r.

XIV. KONTAKT
W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag można kontaktować się ze Sklepem:
 1.  telefonicznie pod numerem telefonu +48 730 101 105  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 ( z wyłączeniem dni wolnych i świąt  ),
 2. lub za pomocą formularza znajdującego się w Serwisie na stronie www.popularnaryba.pl w zakładce "Kontakt".
 3. Pod adresem e mail sklep@popularnaryba.pl
 4. Listownie pisząc na adres ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość.

INFORMACJE, DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
 
Prawo odstąpienia od umowy:
Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia produktu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy złożyć sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze wyraźnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy najpóźniej w ostatnim dniu terminu wysłać informację, dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
 
Skutki odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od umowy, strony zwracają sobie nawzajem świadczenia
- Kupujący zwraca produkt w stanie nie naruszonym,
- Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru,
- Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia uzyskania przez sprzedającego informacji o odstąpieniu,
Zwrot jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba strony umówią się na inne rozwiązanie. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 
W przypadku odstąpienia od umowy, proszę odesłać produkt na adres POPULARNA RYBA Sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Produkt zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.
Przejdź do strony głównej
  Popularna Ryba Sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa | NIP 5223169075 Realizacja:
  alt
  Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
  Nie pokazuj więcej tego komunikatu